กิจกรรมสร้างสรรค์การสังเกตุและการสื่อสาร ด้วย Car Rally

มาร่วมกันฝึกทักษะการสังเกตุรวมถึงการสื่อสาร ด้วยคาร์แรลลี่ ที่จะฝึกฝนให้ท่านได้สนุกสนานกับการหา RC ตอบคำถาม และการเรียงภาพ ด้วยการวางเส้นทางเดินทางที่ท้าทายความสามารถของผู้นำทางและผู้ขับขี่รถยนต์ ที่จะมาพิสูจน์ถึงความสามัคคีอย่างแท้จริง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีมงาน ด้วย Walk Rally

ลักษณะของกิจกรรมจะแบ่งเป็นกิจกรรมในร่ม (INDOOR) และกิจกรรม WALK RALLY (OUTDOOR) รวมถึงกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเสนอแนวคิดที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงานภายในองค์กร

ตัวอย่างของกิจกรรม

<<< หากท่านต้องการกิจกรรมแบบบู๊ ลุยๆๆ มันๆๆ เลอะๆๆ
หรือแบบบุ๋น ใช้ความคิด ระดมสมอง รบกวนช่วยแจ้งทีมงานด้วยนะครับ>>>

กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย
- สมาชิกทุกคนสร้างคุ้นเคยระหว่างกัน และลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน
- เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขปัญหาต่างๆ คือความคิดของสมาชิกทุกคน ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และเมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความสำเร็จก็จะปรากฏให้เห็นด้วยความภูมิใจในผลงาน

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน
- ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานปรารถนา เพราะเป็นการป้องกันความผิดพลาดและการขัดแย้งกันที่ต้นเหตุ อุปสรรคต่างๆ ของการสื่อสารต้องกำจัดให้หมดไป และต้องแน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจตรงตามความหมายที่ต้องการจะบอกเท่านั้น

กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม
- สมาชิกทุกคนสามารถฝึกวิสัยทัศน์ในการทำงาน และความร่วมมือในการทำงาน

กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี
- สมาชิกภายในทีมได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งได้รู้สึกถึงความยากลำบากรวมกัน และเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีม รวมถึงรับฟังคำสั่งจากผู้นำทีม

ความสำเร็จของทีมอยู่ที่ความพร้อมเพรียง
- การทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรียงในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

กิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- การทำงานเป็นทีมหากมีการวางแผนที่ดี โดยมองถึงความเสี่ยงที่ต้องพบ วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่อาจได้รับหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมองความสามารถของผู้ร่วมทีมในการแจกจ่ายงาน

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกกว่า 100 กิจกรรม ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรท่าน

 

คำนำ :
ปัจจุบันการทำงานในธุรกิจต่างๆ ได้มีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพนักงานต้องเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบโดยตรง และที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการทำงาน เพราะงานทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือส่วนงานอื่นไม่มากก็น้อย การทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องทำงานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการงานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว บรรยากาศในการทำงานขององค์กรจะดีขึ้น พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำงาน และทุกคนให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความขัดแย้ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็จะลดลง ส่งผลให้การทำงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานอย่างชัดเจน แต่การจะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ตระหนักดีว่าหากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้วเสร็จงานที่เป็นเป้าหมายรวมจะมีผลกระทบอย่างไร ต้องใช้วิธีฝึกฝนให้มีโอกาสทำงานร่วมกันจริงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมจึงจะได้ผล และวิธีการดังกล่าวนิยมใช้กันคือกิจกรรม "Walk Rally (วอล์คแรลลี่) - Team Building - Group Dynamic - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์" เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรม ตลอดจนเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ
- ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี
- ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี
- ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
- ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น
- ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น
- ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร

รูปแบบการจัดการฝึกอบรม
Indoor-Outdoor Training

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม
- กิจกรรมกลุ่มและเกมส์ 70 %
- วิเคราะห์กิจกรรม และอภิปราย 20 %
- บรรยาย 10 %

กิจกรรมต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการกล้าแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

มา......ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกันเถอะ

 


บริษัท มายเมเนจ ทราเวล จำกัด
49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ห้อง 116 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 062-646-4998 (คุณพี), Fax: 02-167-5061
Facebook: Mymanage Travel LINE ID: @mymanagetravel
Email : mymanagetravel@gmail.com

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

  
  
www. thaiwalkrally.com
ค้นหาโดย google
1
thaiwalkrally.com www.walkrally.info www.walkrally.biz
Walk Rally 1 Walk Rally 2 Walk Rally 3 Walk Rally 5 Walk Rally 6 Walk Rally 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 //// 12 3 4 5 67 8 9 10 //// //// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บริษัททัวร์ Walkrally Rally และ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ walk rally Team building กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัวร์ การท่องเที่ยว กลุ่มทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว จัดนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม เที่ยวเหนือ เที่ยวใต้ เที่ยวเมืองไทย รีสอร์ท จองห้องพัก จองเครื่องบิน ที่พัก แพ็คเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก ล่องแก่ง เดินป่า